קטלוג הספרים

 

 


תא חתפל..."
לבקל םתלוכי
תודמולמ תוטלחה
תורודה ךוניח לע
".םיאבה

 

 


הדח הנחבה..."
הבחר הייארו
תא םדקל ידכ
רגתאה ינפ
שודקהו עירכמה
".הזה

 

חיש-וד..."
יתועמשמ
יניצר רקחו
םיפתתשמה ןיב
".ונלש לגסה ןיבל

 

 

 


תיירואית"
דיתעש ךוניחה
תרזוע תנחוב
תימע לכל
ןוזח חתפל
ומצעל יכוניח
התואש הליהקלו
"...גיהני

רשק רוצ | המשרה ספוט | "םנושלכ םירבד" | םיתימע תינכות | יללכ עדימ |


חינוך דתי ואמנות יצירתית

מבט על: בוגרי 'עתיד'

'עתיד' - עמיתים בכירים

תוכניות עתידיות ב"עתיד"

תראו מי מדבר ב'עתיד'

ספר ראשון בהוצאת עתיד

בית המדרש - נוגה


דיתע לש תונורחאה תוינכתה ךותמ םירחבנ םיעטק
תידוהיה תוהזה תבצעמכ פ"עבשותה לש ומוקמ לע ץלזנייטש ברה
ןוכיסב תובישי ידימלת
"יכוניח רגתאכ הליפתה" לע ץלזנייטש ברה

?דיתעב םיגיהנמה ויהי ימ ?ידוהיה ךוניחה לש ודיתע היהי המ

םישנל תונמדזה רוציל ידכ הדסונ דיתע תתומע
,אוהש םוחת לכב עוצקמ ישנא ,םירשכומ םירבגלו
תא חתפל ,הרות דומילב רישע עקר ילעב םהש
.םיאבה תורודה ךוניח לע תודמולמ תוטלחה לבקל םתלוכי
 תוגיהנמה לש החותיפלו הבוציעל עייסל ידכ דיתע תא ונדסי
.ונתליהקב הדיתעה תיכוניחה

תודסומ לש םינובהו םירומה ויהי וללה ןוזחה ילעבו םיידיתעה םיגיהנמה
יכוניחה םויה רדס תא עינמה חוכה ויהיו ,תולהנהה ירבח ויהי ,םייכוניח
.הליהקה תרגסמב

תודמע חתפל םיצלאנ דסוממה ךוניחהו רפסה יתב תביבסב םילעופש ימ
םישמשמ םניאש ,םייטרפ םישנא .םייכוניח םיניינע לש חווט יבגל תומכחותמ
םתוא םיבייחמה םיבצמב םמצע תא םיאצומ ,םייעוצקמ םיכנחמ ידיקפתב
לוע םהילע ץבור תובורק םיתיעל .הבר תובישח ילעב םייכוניח םיניינעב טילחהל
המזויה תדימ לע תערכמ הרוצב עיפשמש המ ,רתויב בחרה ןבומב ,םהידלי ךוניח
ינפ תא םדקל ידכ הבחר הייארו הדח הנחבה ותחפי דיתע יתימע .תיתליהקה
.הזה שודקהו עירכמה רגתאה

ךותב ךוניחה תולאשבו ,ךוניחה לש היפוסוליפה םוחתב תויעבב תקסוע דיתע
תויעבל ןה היפתתשמ תא תפשוח דיתע .יגולואידיא ןפואב ןועטה ידוהיה םלועה
ךות ,דבלב תוקוחר םיתיעל םהל םישרדנש ולאל ןהו תורכומהו תועודיה ךוניחה
לגסה ןיבל םיפתתשמה ןיב יניצר רקחו יתועמשמ חיש-וד תריציל ץמאמ ידכ
.ונלש

םלועב הנוכנ ותיישע לש תובכרומהו ,השודק המישמ וניה ידוהיה םעה ךוניח
תא ליבוהלו חילצהל םוכחתה תא וילע םידקפומה הלאמ תשרוד ינרדומה
םאש ,םירובס ונא .תויגשהו חותיפ ,לולכש לש רתוי תוהובג תומרל הזה לעפמה
םירושיכ וחתפי םיידיתעה םיירוביצה םינקסעהו םיריעצה עוצקמה ישנא
ונתליהק דיתע תא םידיקפמ וננה זא יכ ,םהינפב דומעתש תובכרומה םע תמעתהל
.תונמאנ םיידיב

ומצעל יכוניח ןוזח חתפל תימע לכל תרזוע תנחוב דיתעש ךוניחה תיירואית
תוישעמ תושיגב םג דקמתת דיתע - יגס אל ךכב ךא .גיהני התואש הליהקלו
רוקמ שמשת תידוהיה תרוסמה .ןוזחהו הירואיתה לש םושיילו שומימל תושורדה
לא תרזוח דיתעו ,ועוצקמ תא ריעצ ךנחמ לש ותנבה בוציעב עירכמו יזכרמ
הברמל .תיכוניחה תוינידמה לש תונבות םייסלקה םיטסקטה ןמ בוצחל תורוקמה
הדימב ודבוע םרטו ,תואמסיסכ קר תובורק םיתעל הלא תורוקמ םישמשמ ,רעצה
תלוכיה תא םיחתפמ דיתע יתימע .היגוגדפב הקומע הנבות עיצהל ידכ תקפסמ
ךכ לע ףסונב .הלא תונבות ךותמ בואשלו קימעהלו המישמל םיטסקטה תא סייגל
ךוניחה לש לעה-תיירואית לאו יללכה ךוניחה םלוע לאונטבמ תא םינפמ ונא
.ונתדובע ךותב עדימלו הרשעהל םהב רזעיהל

ידוהיה ךוניחב הצוחנה תיתטישה המרופרהש ןויערל םיביוחמ ונא ,ןכ לע רתי
ישנא ,םירומה - םיליעפה היביכרמ לכ לש בוליש ידי לע קר תלעפומ תויהל הלוכי
םיאמדקא ,םיילמרופ-יתלבו םיילמרופ םיכנחמ ,תירוביצה תוגיהנמהו הלהנמה
- תואטיסרבינואב םיטנדוטסו תובישי ידימלת ,םיידוסי רפס יתבמ לגס ירבחו
ילבקמ לש שדח רוד תריציל דיתעה תא ןנכתל ידכ דיתעב וידחי ורבוחי רשא
.ךוניחה םוחתב םיבצעמו םיעצבמ ,תוטלחה


עברית

Copyright © 2000-2010 ATID. All rights reserved.